همکاری شرکت سپنتا با شهرداری زاهدان

شهرداری را می توان سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و مردمی دانست که اداره و مسؤولیت و مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمی به دست آورده تا به منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظامات شهری و تأمین نیازمندیهای مشترک محلی فعالیت کند و هزینه خدماتی را که به آن واگذار گردیده با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان از خدمات تقسیم نماید. شهرداری موسسه ای عمومی، غیر دولتی و مستقل است که به موجب قانون در شهرها تشکیل می شود و عهده دار امور محلی و اداره خدمات به شهروندان و سکنه شهری می باشد.
شهرداری زاهدان یکی از سازمان های گسترده استان سیستان و بلوچستان است که با گسترش شهر زاهدان و پیشرفت تکنولوزی ،آبرسانی ، برق رسانی و خدمت رسانی شهرداری از حالتهای سنتی خارج است و شهرداری امروز زاهدان با توجه به حجم و گستردگی زیاد خود متولی بسیاری از کارهای عمرانی ، خدماتی ، رفاهی و فضای سبز و فرهنگی، اجتماعی و ... می باشد . شهرداری زاهدان ضمن ارائه خدمات اولیه که وظیفه ذاتی خود می داند در راستای اهداف عالی جهت تسریع خدمات به ارباب رجوع و نظم و سازماندهی مجموعه ، همکاری خود را با شرکت سپنتا آغاز نموده است و از جمله خدمات استفاده از فکس سرور موجب شده تا این سازمان دستگاههای فکس قدیمی را کنار گذاشته و از تکنولوژی جدید استفاده کنند. این موضوع ضمن کاهش هزینه ها، روندهای اداری و سازمانی را به شکل قابل توجهی سرعت بخشیده است. از دیگر مزایای استفاده از فکس پیشرفته سپنتا می توان موارد زیر را برشمرد:
ارتباط یکپارچه فکس های سازمانی
حذف دستگاه های سنتی و قدیمی
کاهش هزینه تعمیرات و نگهداری و شارژ دستگاه ها
متمرکز سازی خطوط در اتاق سرور
کاهش مصرف کاغد در دبیرخانه سازمان
جلوگیری از کاغذی شدن فرآیند دریافت و ارسال نامه ها و مدارک به بیرون از سازمان
ایجاد کارتابل واحد برای کاربران در هنگام کار با اتوماسیون اداری فرزین وفکس
کمتر شدن خطای انسانی در دریافت و ارسال فکس