سامانه فکس پیشرفته سپنتا در شرکت توزیع نیروی برق مازندران

با توجه به ارتباط یکپارچه  سپنتا با اتوماسیون اداری آی کن و همچنین نیاز سازمانی شرکت توزیع نیروی برق مازندارن سامانه فکس سپنتا در محل کارفرما نصب و راه اندازی شد .

پیرو  ارتباطات دستگاه دولتی و نیمه دولتی  از طریق فکس و همچنین رویکرد حذف کاغذ در مکاتبات اداری ، این سیستم راه اندازی شده و  از برتری های به وجود آمده می توان به عدم نیاز به فکس های سنتی و در نتیجه دریافت و ارسال مستقیم فکس  از طریق اتوماسیون اشاره کرد . حذف کامل کاغذ ، قابلیت توسعه خطوط فکس ، تحت وب بودن فکس ، امکان افزون پنل تحت  ، مدیریت هوشمند خطوط اشغال فکس  و حفظ حدود دسترسی از دیگر امکانات راه اندازی شده است .